• Nguyễn Thị Hồng Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   HongGam0606@gmail.com
 • Lê Hoàn Chân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Email:
   Le.Hoan.Chan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoài Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nthphuong.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntkduyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   htttrang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ptngan.hoa.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dtttrang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Vũ Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hvphi.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thái Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể Dục - Quốc Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntcuong.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thùy Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tttgiang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Thị Ngọc Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltnkhuong.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hthyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn