• Nguyễn Thị Hồng Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   HongGam0606@gmail.com
 • Trần Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttny.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttmlinh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttthu_di.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Như Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vnquyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Thiên Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nttphuc.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Thảo Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dtthien.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ptquyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Vũ Vy Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nvvdieu.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn