• Lê Hoàn Chân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Email:
   Le.Hoan.Chan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntkduyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dtttrang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thùy Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tttgiang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nttduong.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pnquynh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Bích Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vtblieu.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ánh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntavan.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Minh Xang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nmxang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trần Xuân Vủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntxvu.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntnghia.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn