• Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ptngan.hoa.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hthyen.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nnhung.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Hồng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa Học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pthphuong.tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Tố
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nttto.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dttthao.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Hải Âu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lhau.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Ngọc Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttntho.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nvluu.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Hoàng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vhthanh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltthuong.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn