• Lê Võ Ngọc Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lvnly.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Quý Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại Ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttqtrinh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại Ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   dqtrung.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nhhoang.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Phương Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nphuyen.tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Đình Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lâm Mỹ Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lmngan.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Mai Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   mthhanh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trầm Lợi Nguyễn Nhị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tlnnminh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntthu.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dtcuc.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nvdinh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn