• 1992

  Nhiệm kỳ 1992 - 2002

  Hiệu Trưởng: NGUYỄN TIẾN LỢI

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN SƯƠNG

 • 2003

  Từ 2003 - 12/2011

  Hiệu Trưởng: NGUYỄN SƯƠNG

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN NÊN

 • 2012

  Từ 01/2012 - 14/10/2012

  Phó Hiệu Trưởng (QL): NGUYỄN NÊN

 • 2012

  Từ 15/10/2012 - 08/2016

  Hiệu Trưởng: MAI XUÂN VĂN

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN ĐỨC SƠN

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 • 2016

  Từ 09/2016 - 05/2017

  Phó Hiệu Trưởng (QL): NGUYỄN ĐỨC SƠN

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 • 2017

  Từ 5/2017 - 12/2017

  Hiệu Trưởng: NGUYỄN ĐỨC SƠN

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

  Phó Hiệu Trưởng: LÊ THANH TUẤN

 • 2018

  Từ 1/2018 - nay

  Hiệu Trưởng: NGUYỄN ĐÌNH DÂN

  Phó Hiệu Trưởng: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

  Phó Hiệu Trưởng: LÊ THANH TUẤN